Információk

Get Adobe Flash player


 

Általános üzletszabályzat.

Szolgáltató:

A hirdetésilap.hu portált üzemelteti: Korfanti Gábor egyéni vállalkozó.
                                                   Adószám: 64660262-2-51

A szolgáltatás ellentételezése:

A szolgáltatás díjköteles! A szolgáltatásért, hirdetésekért, megjelenésekért minden esetben a Szolgáltató által meghatározott mértékben és határidőre fizetni kell. A Megrendelő a szolgáltatást elektronikus úton, rendeli meg a Szolgáltatótól. A megrendelő a megrendelés elindításával elismeri azt, hogy a szolgáltatásért a Szolgáltatónak díjfizetési kötelezettséggel tartozik. A Megrendelő és a Szolgáltató között együttműködési, kommunikációs kötöttség van.

Hirdetésilap.hu díjszabása, szolgáltatás megjelenési időszakok:

Hirdetés alkategóriában 1 évig, visszavonásig Bruttó 3.000 Ft
Hirdetés főoldalon 1 hónapig, utána 1 évig alkategóriában, visszavonásig Bruttó 12.000 Ft

A Szolgáltatás kvalitása:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megjelenés hatékonyságára vonatkozóan. A megjelenés meghatározott időszakra szol, mennyiségtől függetlenül. A szolgáltató nem garantál mennyiséget, viszont garantálja időszakra vonatkozó megjelenést.

A Szolgáltató kötelezettsége:

A Szolgáltató kötelessége a szolgáltatást üzemeltetni, elérhetővé tenni, a szolgáltatás kapcsán felmerülő igényeket tudásának, lehetőségének megfelelően maximálisan teljesíteni, a Megrendelővel együttműködést, kommunikációt lebonyolítani.

A Megrendelő kötelezettsége:

A Megrendelő kötelezettsége, a Szolgáltató részére kellő együttműködést, kommunikációt biztosítani, a szolgáltatás díját előírt módon kiegyenlíteni. A megrendelő kötelezettsége a szolgáltatásban, hirdetésben, megjelenésben lévők tartalom jogszabályban előírt alkalmazása, korlátozása.

Minőségi besorolás:

A Szolgáltató indokolt esetben, a szolgáltatást megtagadhatja, elutasíthatja, valamint az illegális tartalom esetén hatósági beavatkozást kezdeményezhet. A Szolgáltatónak jogában áll a hirdetést, megjelenést megfelelő stilisztikai, helyesírási normáknak megfelelően a tartalmát megtartva módosítani.

A Szolgáltató a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséig a szolgáltatást részben vagy teljes mértékben korlátozhatja, a szolgáltatással kapcsolatos igényeket megtagadhatja. A Szolgáltató ebben az esetben folyamatos kommunikációba lép a Megrendelővel. A Szolgáltató többszöri sikertelen megkeresés esetén harmadik fél bevonásával érvényesítheti a szolgáltatás kapcsán felmerülő követelését, díjtartozás kiegyenlítését. A Szolgáltató díjtartozás esetén a szolgáltatást megszünteti.

A Szolgáltatás felelősség kizárása:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – bármely okból bekövetkező szüneteltetésért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget látogató számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

A Szolgáltatás jogosultságának vizsgálata:

A szolgáltatás megrendelése minden esetben rögzített visszajelzéssel kezdőik. A visszajelzést, a Megrendelő és a Szolgáltató is rögzített módon megkapja. Ez a visszajelzés alkalmas esetleges megrendeléssel kapcsolatos észrevételek, reklamációk, aggályok kezelésére. A szolgáltatás megrendelése és a reklamációs visszajelzés közti eltelt idő határozza meg a reklamáció kivizsgálásának módját. A Szolgáltató meglévő technikai háttér-információi segítségével és szakértő bevonásával felderíti a vitatott megrendelést, illetve esetleges harmadik ismeretlen fél jogosulatlan megrendelését. Amennyiben indokolt, a Szolgáltató és a Megrendelő hivatalos szerv segítségével kivizsgáltathatja a szolgáltatás kapcsán felmerülő jogosulatlan megrendelését.

Adatvédelem

A szolgáltatás azzal a feltétellel vehető igénybe, hogy a szolgáltatást igénybevevő megrendelő adatait a szolgáltatás kapcsán felmerülő kapcsolattartás, díjfizetés, esetleges behajtás érdekében a Szolgáltató tárolja.
A Szolgáltató ezeket a személyes adatnak minősülő információkat csak és kizárólag a szolgáltatás kapcsán használja, harmadik fél részére át nem adja.

Jogsértő magatartás figyelése:

A Hirdetésilap.hu kivizsgál, kivizsgáltat minden jogsértésre utaló magatartást! Az Hirdetésilap.hu oldal és az általános Internetes tartalomszolgáltatás hiteléül minden apró esetben is feljelentést tesz. Ilyen esetek közé tartozik a megtévesztő, hiteltelen adatok közlése, megtévesztő, jogellenes hirdetés közlésének szándéka. Oldalakon lévő adatok jogellenes felhasználása.

A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A megjelenésben nem szerepelhet olyan tartalom amely:

jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül; szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért; erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz; félelemérzetet kelt; amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék; pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul); indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

Továbbá a hirdetésben nem szerepelhet:

olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő; a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása; politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; tiltott gyógyszerreklámnak minősül; burkolt és tudatosan nem észlelhető reklámnak minősül; külföldön szervezett szerencsejátékhoz vagy ajándéksorsoláshoz kapcsolódik; megtévesztő reklámnak minősül (különösen ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik); dohányáru reklám; minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám melyet hatályos jogszabály tilt;

Záradék:

A felek az esetleges vitás kérdéseket elsősorban békés úton, egymás között próbálják megoldani. Felek a jelen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok szerint járnak el.